Đăng nhập
API Tích Hợp

Subscribe

Mục đích: Add một subscriber (email) vào một danh sách khách hàng list.

URL:   /subscribe

PARAMETERS (POST)

 1. api_key api_key của account
 2. name Họ và tên của người đăng kí (optional)
 3. email email người đăng kí
 4. list id của list muốn add vào. id này là một giá trị hash (xem trong danh sách list trên portal)
 5. boolean = “true” nếu bạn muốn kết quả trả về (result) dạng text

RESPONSE – Kết quả trả về (Plain text)

Success: true

Error: Some fields are missing.

Error: Invalid email address.

Error: Invalid list ID.

Error: Already subscribed.

Unsubscribe

Mục đích: Xóa một subscriber (email) khỏi một danh sách khách hàng list (unsubscribe)

URL:   /unsubscribe

PARAMETERS (POST)

 1. api_key api_key của account
 2. email email người đăng kí
 3. list id của list muốn add vào. id này là một giá trị hash (xem trong
 4. danh sách list trên portal)
 5. boolean = “true” nếu bạn muốn kết quả trả về (result) dạng text

RESPONSEKết quả trả về (Plain text)

Success: true

Error: Some fields are missing.

Error: Invalid email address.

Send one

Mục đích: Gửi email cho một mail duy nhất

URL:  /send-one

PARAMETERS (POST)

 1. api_key api_key của account
 2. from_mail email người gửi (optional) – địa chỉ này phải được đăng kí trước đó với sendmail.vn
 3. title tiêu đề email
 4. body nội dung email (cần phải được encode url trước khi gửi)
 5. email email cần gửi

RESPONSEKết quả trả về (Plain text)

Success: true

Error: Invalid input data!

Send to list

Mục đích: gửi email cho một hoặc nhiều danh sách.

URL:  /send-to-lists

PARAMETERS (POST)

 1. api_key api_key của account
 2. title tiêu đề email
 3. body nội dung email (cần phải được encode url trước khi gửi)
 4. email_list danh sách các id của list muốn gửi tin. id này là một giá trị hash (xem trong danh sách list trên portal)

RESPONSEKết quả trả về (Plain text)
Success: true
Error: Invalid input data!