Đăng nhập
Điều kiện & điều khoản

Email Marketing được phát triển bởi Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn Thông Số Diginet, điều khoản và điều kiện sử dụng MailTo được tạo ra để khuyến khích việc tuân thủ các quy định chống thư rác và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Vì vậy, khi sử dụng MailTo như một công cụ email marketing được sự cho phép của người nhận, bạn đã đồng ý với các điều kiện sau đây. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc kỹ các đều kiện.

Điều Khoản Dùng Thử

Bạn có thể dùng thử dịch vụ miễn phí trong suốt thời gian tài khoản của bạn cho phép. Tài khoản dùng thử được giới hạn số lượng email gửi đi và giới hạn thời gian sử dụng. Giới hạn đó được thông báo khi bạn nhận được tài khoản. Bạn có thể nâng cấp tài khoản bất cứ lúc nào. Khi kết thúc thời hạn dùng thử, nếu bạn chưa nâng cấp tài khoản, các dữ liệu của bạn sẽ không được giữ lại. MailTo thực hiện nghiêm túc chính sách chống thư rác, nếu bạn sử dụng tài khoản dùng thử để gửi đi các email không được phép của người nhận, tài khoản của bạn sẽ bị ngừng sử dụng.

Chống Thư Rác

MailTo chỉ hỗ trợ các email được phép của người nhận và thực hiện nghiêm túc chính sách chống thư rác không khoan nhượng. Tài khoản của bạn sẽ bị ngừng sử dụng nếu bạn gửi các email không được phép của người nhận. Xem thêm Chính sách chống thư rác

Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư thể hiện cam kết của công ty chúng tôi đến sự riêng tư và bảo vệ thông tin của bạn. Xem thêm Chính sách riêng tư

Nội dung và hoạt động kinh doanh bị ngăn cấm

MailTo ngăn cấm người dùng phần mềm của MailTo cho các hoạt động kinh doanh bao gồm nội dung khiêu dâm, đả kích nói xấu, và mọi sản phẩm và dịch vụ bất hợp pháp. Xem thêm Nội dung cấm.