Đăng nhập
Thống Kê Chiến Dịch

Báo cáo/Phân tích  là nhân tố cực kỳ quan trọng dẫn tới thành công trong chiến dịch email Marketing

Số liệu thống kê quan trọng, bao gồm:

  • Những Email được gửi đi - Xem chính xác có bao nhiêu email đã được gửi đi sau khi các địa chỉ email trùng lặp và không tồn tại đã được gỡ bỏ khỏi danh sách của bạn.
  • Những Email đã được mở - Xem có bao nhiêu người đã thực sự mở email của bạn.
  • Những email đã hủy đăng ký - Một thực tế là có những người không còn đăng ký danh sách mail và họ không còn quan tâm. Xem có bao nhiều không còn đăng ký từ danh sách của bạn.
  • Những Email không tồn tại, bị lỗi – Đôi khi một email không thể đến được người đăng ký đã định trước vì bất kỳ lí do gì. Những email này được gọi là Email bị lỗi (bounced email) và bạn có thể theo dõi xem có bao nhiều địa chỉ email bj lỗi cho bất kì chiến dịch nào mà bạn đã gửi đi.
  • Theo dõi liên kết - Xem bao nhiêu lần mỗi liên kết trong email của bạn được click, khi nào nó được click và bởi ai.

Bằng cách xem các thống kê này bạn sẽ thấy:

  • Có bao nhiêu email của bạn đã được gửi đi
  • Bao nhiêu phần trăm số người đăng ký đã mở thư của bạn
  • Ai đã click vào một liên kết trong email của bạn và họ đã click vào liên kết nào
  • Có bao nhiều người đăng ký đã tự mình rút khỏi danh sách của bạn
  • Có bao nhiêu người đăng ký mà email của bạn không thể gửi đến nơi

Tất cả các thông tin giá trị này sẽ được chúng tôi phân tích và gửi báo cáo định kỳ/tức thời cho bạn để 1 bước nữa hòan thiện chiến lược marketing của bạn

Thống kê chiến dịch :

thongkeThống kê chi tiết  chiến dịch :

thong ke